Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy

Zakoupené zboží nám můžete vrátit pokud využijete práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od nákupu. Stačí vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy a zboží nám zaslat na naši adresu. Více informací naleznete v obchodních podmínkách v oddíle "Odstoupení od kupní smlouvy".

Kdy nelze zboží vrátit?
U počítačových i konzolových her v případě, kdy byl porušen jeho původní obal.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího - společnost JRC Czech a.s., Naskové 1100/3, Praha 5, 150 00, email: podpora@popstore.cz, - formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený), nejdříve však po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2

a) Převzetí zboží - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů..

b) Náklady spojené s vrácením zboží - Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“